Uzupełnienie wariantu C3 i ryzyko zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem cd

Dane na temat statusu choroby, płci, wieku i historii palenia pacjentów podano w Tabeli 1. Genotypowanie
Wyekstrahowaliśmy genomowy DNA z leukocytów krwi obwodowej. Wybraliśmy SNP obejmujące geny C3 i C5 z danych International HapMap Project18 (wydanie 19) dla populacji Centre d étude du Polymorphisme Humain (CEPH) (mieszkańcy Utah z pochodzeniem z północnej i zachodniej Europy). Kryteriami wyboru SNP były wysoka heterozygotyczność z mniejszą częstością alleli wynoszącą co najmniej 10%, znakowanie najczęstszych haplotypów i pokrycie głównych bloków nierównowagi powiązania. SNP rs2230199 C3 – który, jak się przewiduje, powoduje zamianę reszty glicyny na argininę w pozycji 80 (Arg80Gly) – wytwarza szybki elektroforetyczny allotyp C3 (zwany C3F); alternatywny allotyp jest wolny (C3S) .19,20 Zawarliśmy ten SNP w analizie, aby zapewnić dodatkowe pokrycie i ze względu na dowody na funkcjonalną różnicę między dwoma allelami. Na podstawie naszej wstępnej analizy włączono rs1047286 (Pro292Leu), który ma znane powiązanie z rs2230199.20,21. Wstępne genotypowanie przeprowadzono w grupie angielskiej 1. Markery będące przedmiotem zainteresowania zostały genotypowane w grupie 2, gdy próbki stały się dostępne. Dane z szkockiej grupy zostały wykorzystane do replikacji.
Przeprowadziliśmy genotypowanie u osób z Anglii za pomocą testu pojedynczego nukleotydowego wydłużania startera (ABI Prism SNaPshot Multiplex Kit, Applied Biosystems) i analizatora genetycznego (ABI Prism 3100, Applied Biosystems) oraz w obiektach szkockich – dla rs2230199 i rs1047286 – z zastosowanie konkurencyjnych, specyficznych dla allelu testów łańcuchów polimerazy (odpowiednio: Taqman SNP Genotyping Assay, Applied Biosystems i KASPar SNP Genotyping System, KBiosciences). Zastosowano protokoły producentów.
Analiza statystyczna
Użyliśmy testu chi-kwadrat do porównań zmiennych jakościowych i częstotliwości alleli i genotypów oraz do sprawdzenia równowagi Hardy ego-Weinberga. Wszystkie wartości P obliczono z dwustronnymi testami i nie dokonano korekty dla wielokrotnego testowania. Test U Manna-Whitneya został użyty do porównania wieku osób badanych i kontrolnych. Analizę regresji logistycznej wykorzystano do zbadania interakcji między genotypem i innymi zmiennymi oraz do oszacowania ilorazów szans i 95% przedziałów ufności. Współzmienne wieku i historii palenia zostały włączone do modelu logistycznego, jeśli analiza jednoczynnikowa wykazała znaczącą różnicę. Wskaźniki szans dla zmiennych jakościowych oszacowano w odniesieniu do kategorii odniesienia. Dane analizowano za pomocą pakietu statystycznego SPSS, wersja 11.0.
Ryzyko związane z populacją obliczono ze wzoru 100D ÷ (1 + D), w którym D było równe P1 (RR1-1) + P2 (RR2-1), gdzie P1 i P2 są częstościami zagrożonych genotypów oraz RR1 i RR2 związane z nimi względne ryzyko w porównaniu z genotypem niskiego ryzyka. Dla celów oszacowania iloraz szans został zrównany z względnym ryzykiem, ponieważ chorobowość jest niska.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki genotypowania dla podmiotów języka angielskiego. W początkowym badaniu przesiewowym 12 SNP obejmujących C3 i C5 (te wymienione w Tabeli 2, z wyjątkiem rs1047286) genotypowano u 446 pacjentów z późnym stadium zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i 267 osób z grupy kontrolnej (grupa 1)
[przypisy: przychodnia ul wojska polskiego, zespół marfana objawy, nietolerancje pokarmowe testy ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Uzupełnienie wariantu C3 i ryzyko zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem cd

 1. Murmur pisze:

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 2. Marta pisze:

  [..] Cytowany fragment: peruki[…]

 3. Lord Pistachio pisze:

  Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

 4. Klara pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: swanson[…]

 5. Cereal Killer pisze:

  refundowane przez NFZ